Publikationer

Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar sin utvärdering till regeringen vart femte år. Den första rapporten utkommer i slutet av år 2021.

Här kommer rådets egna utvärderingsrapporter och löpande utvärderingar att presenteras. Som underlag för rådets arbete beställer rådet löpande kunskapsunderlag från rådets sekretariat och från konsulter. Det är respektive författare till underlagsrapporterna som ansvarar för dess innehåll.

Rådets rapporter till regeringen

Den första utvärderingsrapporten ges ut i slutet av år 2021.

Underlagsrapporter

Klimatförändringar i andra länder - risker och sårbarhet för Sverige

IVL har på uppdrag av expertrådet arbetat fram rapporten "Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder". I rapporten sammanfattas de största identifierade riskerna och sårbarheterna för Sverige. 
IVL: Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder

Lösningar för att hantera vattenbrist

På uppdrag av expertrådet har Sweco tagit fram rapporten "Hantering av vattenbrist i Sverige kräver många olika åtgärder". Rapporten innehåller identifiering och prioritering av förebyggande åtgärder för att hantera torka och vattenbrist.
Sweco: Hantering av vattenbrist i Sverige kräver många olika åtgärder
SR: Resurskrävande att åtgärda vattenbrist

Kartläggning av nationella arbetet

Expertrådet har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att kartlägga hur Sveriges myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser förbereder sig på ett förändrat klimat. Kartläggningen syftar till att ge en uppdaterad och bredare bild av det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige. 
IVL: Screening av nationellt arbete med klimatanpassning

Klimatförändringar i omvärlden

På uppdrag av expertrådet har PwC tagit fram rapporten "Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder". Studien syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar. 
PwC: Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder

Utvärderingar

(egna löpande resultat, sammanställda från t ex workshops)