Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Klimatförändringen pågår redan nu och Sverige står inför fortsatta förändringar med stora effekter på samhället där bland annat naturmiljö, infrastruktur och människors hälsa kommer påverkas. Ökade problem med stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor är bara några exempel på vad Sverige behöver rusta för.

Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen i augusti 2018 med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. En rapport ska lämnas vart femte år, och det här är den första rapporten som lämnas över med en rad slutsatser och förslag på åtgärder.

Sveriges positioner behöver flyttas framåt

Expertrådet menar att Sveriges positioner kring klimatanpassning behöver flyttas framåt. Fokus måste skifta från problem till lösningar och från planering till genomförande. De insatser som har gjorts hittills har inte uppnått nödvändiga förändringar i samhället. Expertrådets rapport pekar tydligt på att ansvarsfördelningen, organiseringen och befintliga styrmedel inte är tillräckliga för att nödvändiga anpassningsåtgärder ska bli av i Sverige. Utan anpassningsåtgärder kan pågående stadsutveckling och investeringar i infrastruktur leda till ökad sårbarhet med stora kostnader för samhället och enskilda fastighetsägare.

– Klimatanpassningsåtgärder kan inte skjutas på framtiden, vi behöver vidta åtgärder nu för att på allvar skapa ett robust samhälle anpassat till ett klimat i förändring och därigenom undvika stora framtida kostnader, säger Lisbeth Schultze, ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Förslag till den nationella strategin

Till den kommande revideringen av den nationella strategin för klimatanpassning så föreslår Expertrådet i sin rapport att strategin anammar ett transformativt perspektiv som stärker både det förberedande anpassningsarbetet och genomförandet av konkreta anpassningsåtgärder.

– Vi måste ta hänsyn till klimatförändringarnas konsekvenser i alla viktiga beslut. Vi måste tänka om genom att exempelvis använda mer naturbaserade och multifunktionella lösningar. För att lyckas behövs en ökad nationell styrning, säger Sofie Storbjörk, ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Expertrådet föreslår att de sju prioriterade utmaningar som finns i strategin bör integreras i tre övergripande prioriterade riskområden: Fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet samt matsäkerhet.

– Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet. Klimatanpassning är därför en säkerhetsfråga, med bäring på bland annat finansiella system och civilförsvar, säger Carina Keskitalo, vice ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Bred dialog

Den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning har tagits fram i bred dialog med ett stort antal nationella myndigheter, länsstyrelser, branschorganisationer, och annan expertis. Expertrådet vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till framtagandet av denna rapport.