Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

I augusti 2018 tillsatte regeringen det Nationella expertrådet för klimatanpassning med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Nu har första rapporten lämnats över till regeringen.

I uppdraget ingår att vart femte år lägga fram en rapport till regeringen som innehåller:

1. Förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning,
2. en prioritering av anpassningsåtgärder utifrån en bedömning av risk, kostnad och nytta,
3. en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, och
4. en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Expertrådet består av ledamöter som tillsammans har en bred kompetens. Det är knutet till SMHI, där rådets sekretariat finns. Rådet är oberoende ansvarigt för sina beslut. Denna rapport är Expertrådets första rapportering till regeringen.

Första rapporten

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 (fullversion) (18,8 MB, pdf)
Sammanfattning (538 kB, pdf)

Längre ner på sidan går det att läsa rapporten kapitelvis.

Huvudbudskap

  • Krafttag behövs för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning. Det krävs att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till genomförande. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället.
  • Arbetet med att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett klimat i förändring är beroende av varandra och bör samordnas i så hög grad som möjligt.
  • Nuvarande ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel skapar otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd. Det krävs breda överenskommelser som möjliggör långsiktig planering och beslut.
  • Åtgärder kan inte skjutas på framtiden. Utan klimatanpassning kan pågående samhällsutveckling leda till ökad sårbarhet i samhället, med stora framtida kostnader.
  • Klimatanpassning är nödvändig inom alla samhällsområden. För att möjliggöra synergier och undvika målkonflikter krävs såväl tvärsektoriell integration, som ett helhetsgrepp över geografiska och administrativa gränser. Vi behöver även en stärkt offentlig-privat samverkan.
  • Klimatförändringar innebär betydande risker för civil säkerhet. Klimatanpassning är därför en säkerhetsfråga, med bäring på bland annat finansiella system och civilförsvar. Fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet och matsäkerhet är tre betydande risker.
  • Expertrådet föreslår ett antal prioriterade åtgärder såväl på övergripande som riskområdesspecifik nivå. Sammantaget möjliggör de stärkta incitament för såväl det fortsatta förberedande anpassningsarbetet som för genomförandet av konkreta anpassningsåtgärder. 

Rapportens kapitel

Framsida och förord (366 kB, pdf)
Innehållsförteckning (110 kB, pdf)
1. Nationella expertrådet för klimatanpassning och dess uppdrag (32 kB, pdf)
2. Expertrådets utgångspunkter i sitt arbete (149 kB, pdf)
3. Metodik (252 kB, pdf)
4. Klimatförändringar med påverkan på Sverige (1,6 MB, pdf)
5. Framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle (1,4 MB, pdf)
6. Omvärldsanalys (1,5 MB, pdf)
7. Dagens spelplan för den nationella klimatanpassningen i Sverige (502 kB, pdf)
8. Olika aktörers arbete med klimatanpassning (1,6 MB, pdf)
9. Tillgång och behov av planeringsunderlag, vägledningar och varningssystem (1,9 MB, pdf)
10. Naturmiljö och naturresurser (419 kB, pdf)
Framtidsbild biologiska och ekologiska effekter (567 kB, pdf)
10.1 Terrestra ekosystem (275 kB, pdf)
Framtidsbild skadegörelse (493 kB, pdf)
10.2 Skogen och skogsbruket (537 kB, pdf)
10.3 Renskötsel (332 kB, pdf)
10.4 Jordbruket och djurhållningen (496 kB, pdf)
10.5 Sjöar, vattendrag och grundvatten (778 kB, pdf)
10.6 Kustområden (712 kB, pdf)
10.7 Marina miljöer, fiske och vattenbruk (1,6 MB, pdf)
10.8 Ömsesidigt stödjande – klimatanpassning och klimatpåverkan kopplat till kolinlagring och växthusgasutsläpp från ekosystem (1,2 MB, pdf)
10.9 Livsmedelssäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning (872 kB, pdf)
11. Infrastruktur (748 kB, pdf)
Framtidsbild ras och skred (596 kB, pdf)
11.1 Transportsektorn (1,9 MB, pdf)
11.2 Dricksvatten (332 kB, pdf)
11.3 Energiförsörjning och elektronisk kommunikation (834 kB, pdf)
12. Bebyggd miljö, fysisk planering och människors hälsa (245 kB, pdf)
Framtidsbild översvämning (598 kB, pdf)
12.1 Bebyggd miljö och fysisk planering (902 kB, pdf)
Framtidsbild höga temperaturer (589 kB, pdf)
12.2 Människors hälsa (1,8 MB, pdf)
Framtidsbild vattenförsörjning (570 kB, pdf)
13. Näringsliv och industri (1,4 MB, pdf)
14. Finans och försäkring (146 kB, pdf)
14.1 Finans (507 kB, pdf)
14.2 Försäkring (397 kB, pdf)
Framtidsbild internationella relationer (520 kB, pdf)
15. Transnationella beroenden mellan Sverige och andra länder (476 kB, pdf)
16. Helhetssyn på klimatanpassning (337 kB, pdf)
16.1 Rättvis och jämställd klimatanpassning (239 kB, pdf)
16.2 Hur skulle Sverige kunna ta ett större helhetsgrepp om klimatfrågan (158 kB, pdf)
16.3 Vatten - en gemensam resurs och en bred samhällsfråga (658 kB, pdf)
16.4 'One health' - helhetssyn på hälsa (66 kB, pdf)
17. Uppföljning av åtgärder i den nationella klimatanpassningsstrategin (630 kB, pdf)
18. Expertrådets övergripande prioriteringar (1,1 MB, pdf)
19. Expertrådets prioriterade utmaningar för arbete med klimatanpassning (300 kB, pdf)

Rapportens bilagor

Bilaga 1 Summary (469 kB, pdf)
Bilaga 2 Sammanställning av prioriterade åtgärder (836 kB, pdf)
Bilaga 3 Framtidsbilder (utskriftsvänlig version) (7,6 MB, pdf)
Bilaga 4 Ordlista och förkortningar.pdf (164 kB, pdf)