Fokus på kostnad och nytta i ny rapport från Expertrådet

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning presenterar nu en rapport om klimatanpassningsåtgärder utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv. Rapporten innehåller bland annat en kartläggning av genomförda kostnads-nyttoanalyser i Sverige och ett förslag på metod för att göra kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder.

Framsidan av rapporten om kostnads-nyttoanalyser

Nationella expertrådet för klimatanpassning gav under hösten 2022 konsultföretaget Ramboll i uppdrag att genomföra en kartläggning av genomförda kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder i Sverige. Nu presenteras resultatet i en rapport.

- Genom rapporten ville vi bidra till att öka kunskapen om, och underlätta arbetet med att ta fram kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder. Kostnads-nyttoanalyser används sällan som beslutsunderlag för investeringar idag. Därför är det övergripande målet med rapporten som nu presenteras, att fler genomför kostnads-nyttoanalyser som ett viktigt verktyg för att underlätta kommunala, regionala och nationella beslutsprocesser, berättar Therese Sjöberg, ansvarig för sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning, knutet till SMHI.

Kostnads-nyttoanalyser genomförs sällan

Rambolls kartläggning visar att det hittills endast har gjorts ett begränsat antal kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder i Sverige. Det är problematiskt eftersom beslutsfattare riskerar att missbedöma värdet och nyttan av en klimatanpassningsåtgärd och därmed fatta investeringsbeslut på felaktiga grunder.

- I studien har Ramboll undersökt 18 kostnads-nyttoanalyser för klimatanpassningsåtgärder. Undersökningen visar att de flesta av de klimatanpassningsåtgärder som kartlagts har varit samhällsekonomiskt lönsamma, berättar Therése.

Kostnads-nyttoanalys i tio steg

Baserat på den kartläggning och analys som Ramboll genomfört rekommenderar de en metod för kostnads-nyttoanalys av klimatanpassningsåtgärder. Metoden består av tio steg.

Therése Sjöberg är ansvarig för sekretariatet för Expertrådet för klimatanpassning
Therése Sjöberg Foto SMHI

- Rambolls förslag bygger på en grundutformning för kostnads-nyttoanalys anpassad för klimatanpassningsåtgärder. Metoden visar tydligt vad som ingår och inte ingår i en kostnads-nyttoanalys kopplat till klimatanpassningsåtgärder, och den kan användas av kommuner eller andra aktörer som ett viktigt beslutsunderlag i deras klimatanpassningsarbete, berättar Therése.

Rapporten om kostnads-nyttoanalyser finns nu tillgänglig här på Expertrådets webbplats.