ordbild av namnet

Svensk Försäkring om klimatanpassning

Under en dialog med försäkringsbranschen lyftes bland annat dess roll som kapitalförvaltare och kommunernas arbete.

Försäkringsbranschen har en viktig roll kopplad till klimatanpassning och rådet har under sitt senaste möte haft dialog med Staffan Moberg som företräder Svensk Försäkring. Förutom rollen som försäkrare diskuterades även branschens roll som kapitalförvaltare, där konkurrens i allt högre grad börjar ske via hållbarhet. EU:s handlingsplan för hållbar finans lyftes fram. 
EU:s handlingsplan för hållbar finans 

Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplaner som påbörjats efter 1 juli 2018 ha klimat- och sårbarhetsanalyser. Moberg vill gärna se att processen med att ta fram dessa analyser påskyndas i samtliga kommuner, då de bland annat kan förväntas ligga till grund för beslut om statlig finansiering.

Moberg pekade också på att det vore önskvärt med nationella riktlinjer för kommunernas arbete och att det finns behov av att hitta tydligare vägar för att säkerställa långsiktighet i planeringen.