Tommy Danielsson

Tommy Danielsson är förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun.

Tommy har gedigen erfarenhet av arbete på kommunal nivå inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet, inte minst från Kristianstad där klimatanpassningsfrågor länge har stått på agendan. 

Tommy Danielsson

Förutom en tydlig omställningsprofil till fossilbränslefritt i Kristianstad så är den fysiska planeringen och utbyggnaden av skydd mot översvämningar en mycket viktig del i kommunens stadsbyggande. Därutöver har kommunen en över 3 mil lång kuststräcka som även den i många fall är en avgörande del i den framtida planeringen. Det är dessa erfarenheter och kunskaper som han tar med sig till rådet.

Tommy medverkar även i Nationella Geodatarådet, Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och Mark- och miljödomstolen.

Han har deltagit i ett antal statliga utredningar inom området miljö- och hållbar samhällsutveckling.

Tommy vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram vikten av att:

  • Ta tillvara kommunernas kunskap om och ansvar för den fysiska planeringen och genom det arbeta för ett hållbart samhälle.
  • Kommunerna tillsammans med forskningen och gemensam syn från statliga instanser skapar ett robust lokalsamhälle, där grundläggande infrastruktur som el, vägar, bredband, vatten och avlopp är stabilt även vid klimatförändringar.
  • Hushålla med mark- och vattentillgångar så att livsmedelsförsörjningen och livsmedelsindustrin säkras även på lång sikt.
  • Medverka till att lagstiftningen inom relevanta områden harmoniserar med varandra och underlättar för klimatanpassning av vårt samhälle.