Sofie Storbjörk

Sofie Storbjörk är docent och lektor i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet.

I sin tvärvetenskapliga forskning belyser Sofie frågan om vilket avtryck miljö- och klimatfrågor gör i praktisk politik, planering och beslutsfattande liksom vilka faktorer som begränsar och möjliggör förändringsprocesser över tid.

porträtt Sofie

Forskningen om klimatanpassning tog fart 2004. Tidiga studier uppmärksammade kommunernas arbete med att sätta anpassningsfrågan på dagordningen med inriktning på organisatoriska och institutionella dimensioner. Utifrån det arbetet verkade Sofie som bidragande författare i IPCC:s huvudrapport om klimatanpassning (WGII) 2014.

Senare studier har fokuserat mer på implementering, det vill säga hur handlingskraft aktiveras och mobiliseras för att säkerställa en löpande prioritering och genomförande av klimatanpassning. Här är fysisk planering en nyckelarena, inte minst eftersom stadsutvecklingen idag går på högvarv i många kommuner. I en stadsutvecklingskontext utforskas former för offentlig-privat samverkan. Sofie bedriver även forskning om urban klimatomställning samt urbana klimatanpassningsexperiment med fokus på initiering, genomförande och spridning.

Sofie vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram

  • Behovet av en tydlig institutionalisering som gör att klimatanpassning blir en naturlig del av planering och beslutsfattande i och mellan olika sektorsverksamheter på olika nivåer.
  • Handlingskraft för genomförande av klimatanpassningsåtgärder behöver mobiliseras.
  • Integrering av klimathänsyn i stadsutvecklingen ställer stora krav på uppföljning och utvärdering där inte minst konsekvenser av pågående utvecklingsmönster behöver synliggöras.
  • Klimatanpassning är inte något som enkelt kan ”bockas av” utan behöver, i alla dess olika dimensioner, ses som en ständigt pågående process.