Irene Bohman

Irene Bohman är vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Södra Östersjön vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar.

Irene är biolog och disputerade med inriktning mot akvatiska ekosystem 2005. Tidigare arbetade Irene på Linnéuniversitetet med undervisning och forskning inom biologi och miljöfrågor, samt undervisade i miljöpedagogik på Washington and Lee University, Lexington, Virginia.

porträttbild Irene

Irene har också haft andra uppdrag vid olika tider i sin tjänst på högskolan/universitetet i Kalmar, till exempel som prefekt, universitetets hållbarhetsamordnare och chef för rektors kansli.

I sitt nuvarande arbete kommer Irene i kontakt med klimatfrågor på många olika sätt, men på senare år har vattenbrist och torka i sydöstra Sverige satt extra fokus på betydelsen av att vårda vattenresurserna så att samhället även i framtiden ska kunna ha en hållbar vattenanvändning.

I praktiken bedöms påverkan, status och risk för vattnen i distriktet ur kemisk, ekologisk och kvantitativ aspekt så att de mest kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in. Bedömningen används också till att sätta miljökvalitetsnormer för varje vatten, dvs om vattnet ska nå god status eller ha ett undantag från den kravnivån till förmån för andra samhälleliga behov.

Irene vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram

  • Behovet av helhetssyn och samverkan mellan olika samhällssektorer i arbetet med klimatanpassning.
  • Vikten av att vattenresursfrågorna analyseras både ett brett och långsiktigt perspektiv.
  • Att få så bra bild som möjligt av hur klimateffekter skiljer sig mellan olika delar av landet.
  • Lösningar kring problematiken att kostnader/förluster ofta är geografiskt och tidsmässigt åtskilda från fördelar/vinster när det gäller klimatfrågan. Vilka incitament behövs för att minska denna ”frikoppling” mellan business as usual och investering i förebyggande åtgärder?