Erik Kjellström

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI.

Han har sedan 2003 varit verksam vid Rossby Centre, som är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Han är också adjungerad professor vid Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet sedan 2012.

Porträttbild Erik

Hans forskning rör klimat, klimatets variabilitet och klimatförändringar med fokus på regionalt klimat. Han har studerat i vilken grad regionala klimatmodeller kan representera dagens klimat jämfört med observationer och hur man kan använda modellerna för att ta fram information om framtida klimatförändring. Forskningsarbetet sker i ett internationellt sammanhang med samarbete inom en rad olika internationella projekt och nätverk.

Han har bl a studerat hur klimatmodeller kan användas för att ge klimatinformation och fungera som underlag för effektstudier och för klimatanpassningsarbete. I det sammanhanget har han arbetat med att undersöka hur klimatprojektioner användas för att visa på osäkerheter och robusta signaler i framtida klimat.

Han har medverkat som granskare och författare i flera IPCC-rapporter också arbetat med motsvarande regionala kunskapssynteser för Östersjöområdet. I ett nationellt sammanhang har han varit med och ta fram underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen och att utveckla SMHIs klimattjänster inom området.

Erik vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram vikten av att:

  • Klimatanpassning sker baserat på ett relevant kunskapsunderlag.
  • Dra nytta av erfarenheter från att hantera redan inträffade väder- och klimathändelser i arbetet med anpassning för framtiden. En utgångspunkt kan vara att fundera på om verksamheten är anpassad för dagens klimat.
  • Klimateffekter på naturmiljön uppmärksammas och tas hänsyn till när prioriteringar i samhällets klimatanpassningsarbete skall göras.
  • Klimatanpassning tas in i arbetet med minskad klimatpåverkan.