ordbild av namnet

Kunskapsutbyte med Storbritannien

Rådet har inlett ett kunskapsutbyte med motsvarande organ i Storbritannien. Bland annat diskuteras samarbete kring kostnad/nyttoanalyser.

Den svenska strategin för klimatanpassning har inspirerats av det nationella arbetet med klimatanpassning i Storbritannien och det finns stora likheter när det gäller den femåriga policycykeln för klimatanpassning.

Vid rådets senaste möte, som genomfördes digitalt, deltog Storbritanniens expertråd  - The Adaptation Committee of the Committee on Climate Change.

Råden i Storbritannien och Sverige beslutade att hålla fortsatt kontakt och dela information och ge synpunkter på varandras arbete.  Bland annat diskuterades samarbete kring kostnad/nyttoanalyser. Storbritanniens råd erfar att sådana analyser kan vara problematiska, men att de har stort värde när det gäller att få igenom beslut kring finansiering.

Vid mötet medverkade Baroness Brown of Cambridge, som är ordförande för Storbritanniens råd, samt Kathryn Brown som leder rådets sekretariat. 

The Adaptation Committee of the Committee on Climate Change