ordbild av namnet

Workshops om indirekta effekter

Rådet har arrangerat en serie expertworkshops för att diskutera så kallade indirekta effekter, det vill säga hur klimatförändringar i andra länder påverkar Sverige.

Workshopparna var ett sätt att fördjupa den analys som gjordes 2019, "Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder". Syftet med workshopparna var att få ökad och mer detaljerad kunskap om risker och möjligheter inom ett antal olika teman. Det fördjupade underlaget kommer att användas när rådet sammanställer sin första rapport till regeringen 2021.

Rådet har bjudit in experter inom de olika temana för att dela med sig av sin kunskap. De tre första workshopparna hölls på plats i Stockholm, medan de fyra sista på grund av Corona-situationen hölls online. Rådet bjöd in experter inom de olika temana för att dela med sig av sin kunskap.

Workshops:

4 februari: Livsmedel

5 februari: Finans o försäkring

10 mars: Handel

25 mars: Människors rörelsemönster

26 mars: Geopolitik

2 april: Infrastruktur

16 april: Syntes och sammanfattande analys

Slutsatserna från samtliga workshoppar kommer sammanfattas i en rapport som planeras publiceras till sommaren 2020.

Kontakt: Anna Jonsson

Tidigare rapport från PwC: Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder