Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Klimatråd från hela världen deltog i gemensamt möte

Klimatråd från 20 länder spridda över sex kontinenter samlades den 18–19 maj för ett digitalt möte. Vid mötet deltog Carina Keskitalo, vice ordförande för det Nationella expertrådet för klimatanpassning samt Lotta Andersson och Therése Sjöberg från sekretariatet.

Initiativet till mötet togs av det klimatpolitiska rådet i Sverige tillsammans med klimatråd i, Storbritannien och Chile. Syftet var att skapa ett forum för utbyte av information och erfarenheter mellan de olika typer av klimatråd som finns i olika länder. Inför mötet hade miljöorganisationen World Resources Institute, WRI, tagit fram en rapport om olika klimatråd som underlag för diskussionen.

Ökat fokus på klimatanpassning önskvärt

Två saker som nämndes under mötet var vikten av att driva på arbetet med en rättvis klimatomställning och att mer fokus måste läggas på arbetet med klimatanpassning.

– Flera länder underströk vikten av att lyfta upp klimatanpassning på agendan, säger Carina Keskitalo.

– Det lyftes också fram att ländernas möjligheter att nå sina netto-noll-mål vad gäller utsläppsminskning är beroende av att vi har en ekologisk hållbarhet som gör att olika sektorer kan klara av de klimatförändringar som vi kommer att se framöver. Klimatanpassning och utsläppsminskning är därmed starkt länkade.

Fortsatt internationellt samarbete

Mötet lyfte också att det finns en stor variation i hur de olika klimatråden är uppbyggda och styrda, att det till exempel finns separata klimatpolitiska råd och anpassningsråd i olika länder samt vilka resurser de har. Utifrån mötet var en överväldigande majoritet av deltagarna positiva till ett fortsatt samarbete och informations- och erfarenhetsutbyte för att utveckla metoder och angreppssätt för  klimatråd. Ett andra möte i det nystartade nätverket planeras att hållas inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i höst.

– Ledamöter inom klimatanpassning diskuterade också möjligheterna att träffas separat för att lyfta klimatanpassningsfrågan och utbyta erfarenheter, något som vi ser väldigt positivt på, säger Keskitalo.

Ytterligare ett förslag som lyftes var att ta fram ett gemensamt uttalande från de internationella klimatråden som skulle kunna användas som ett underlag vid COP26 och visa på den roll som världens klimatråd kan spela.