Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Hur ser fastighetsägarna på den svenska klimatanpassningen?

Vilken roll har fastighetsägare i det svenska klimatanpassningsarbetet? Vilka hinder utgör nuvarande ansvarsfördelning för dagvatten? Hur kan engagemanget ökas för att få igång mer klimatanpassningsåtgärder? Det var frågor som lyftes när expertrådet höll dialog med Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägare har en viktig roll kopplad till klimatanpassning. Vid ett dialogmöte framförde Fastighetsägarna Sverige att det generellt finns en ökad medvetenhet och oro hos fastighetsägare kring klimatrisker och möjligheter för att klimatsäkra tillgångar. I dagsläget ligger stort fokus på översvämningsrisker, men problemen kring värme har också blivit mer aktuella.

Under mötet identifierades stora behov av att utveckla former för dialog mellan fastighetsägare och kommuner, men också med bland annat VA-bolag, kring hur man löser olika klimatanpassningsfrågor.

Fastighetsägarna Sverige är en nationell plattform som jobbar med branschövergripande frågor.  De är lokalt förankrade och initierar bland annat lokala samverkansprojekt kopplat till klimatanpassning. Organisationen stöttar medlemmarna för att arbeta mer med klimatanpassning, främst genom informationsspridning.

Bland annat kommer en desktoptjänst anpassad för fastighetsägare att lanseras nästa år för riskanalyser kring ras, skred, erosion som kan kopplas till åtgärder.

Vid rådets dialogmöte företrädde Rikard Silverfur Fastighetsägarna Sverige.